Advokátní kancelář

Advokátní kancelář
JUDr. Lubomír Minařík
IČ: 63 02 87 19
DIČ: CZ5507140705
Adresa: Kateřinská 107/5
779 00 Olomouc

Tel./fax: +420 585 226 176
E-mail: akminarik@akminarik.cz

Úřední hodiny:
Pondělí - Čvrtek
8.00 - 16.00
Pátek
8.00 - 14.00

Mimo úřední hodiny
dle dohody.

Odměna (popř. způsob jejího výpočtu) za poskytnutí právní služby je předem dohodnuta s klientem tak, aby byla přímo úměrná předpokládanému rozsahu vynaložené práce s ohledem na věcnou a právní náročnost anebo místo výkonu právních služeb.  

Naše kancelář je plátcem DPH, a proto je ke všem druhům odměn připočítávána aktuální sazba DPH.  

Odměňování advokátů upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů při poskytování právních služeb, v platném znění, tzv. advokátní tarif. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem vyplývající z příslušné uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb, je ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, příslušná Česká advokátní komora. Informace lze dále nalézt na www.cak.cz

Právo na ukončení příslušné  smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi klientem a advokátem se řídí zejména ust. § 20 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, To neplatí, pokud bylo mezi klientem a advokátem dohodnuto jinak. 

Vzhledem k tomu, že při poskytování právních služeb dochází ke zpracování osobních údajů klienta, postupuje naše advokátní kancelář v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kdy za tímto účelem je součástí smlouvy o poskytnutí právní služby i příslušná informace o tom, kdo je správcem osobních údajů, právní základ  pro zpracování (smlouva o poskytování právních služeb, účel zpracování (poskytování právních služeb), příjemci osobních údajů (orgán veřejné moci, další příjemci dle potřeb a pokynů klienta), doba zpracování osobních údajů (dle právních předpisů) a jednotlivá práva klienta jako subjektu údajů (právo na přístup, opravu, doplnění, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost osobních údajů, námitku a stížnost). 

Žádost (vzor) pro uplatnění příslušných práv a další informace lze nalézt na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz v sekci GDPR nebo se klient může obrátit přímo na naši advokátní kancelář. Více informací o právech subjektu údajů jsou dostupné i na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz v sekci GDPR (Obecné nařízení).


Odměna za právní služby - AK Minařík

Bankovní spojení: 198835889/0300  |  Datová schránka: z7zgu4e  |  GPS souřadnice: 49.5909856N, 17.2539119E